EN
Nodokļi

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Ar 2015. gada 1. janvāri iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme – 23 % ienākumam no algota darba un ienākumam no saimnieciskās darbības, kā arī citiem ienākuma veidiem, ja tiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nav noteikta cita nodokļa likme

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/iedzivotaju_ienakuma_nodoklis/

Sociālais  nodoklis

Sociālais nodoklis ir obligāts maksājums valsts speciālajā sociālās apdrošināšanas budžetā, kas rada sociāli apdrošinātās personas tiesības uz šādiem pakalpojumiem:

1) vecuma pensiju;

2) invaliditātes pensiju;

3) apgādnieka zaudējuma pensiju;

4) slimības pabalstu;

5) maternitātes pabalstu;

6) maksājumiem bezdarba gadījumā;

7) apbedīšanas pabalstu.

 

http://likumi.lv/doc.php?id=38049

 

Neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi

No 2015. gada 1.janvāra:

 • neapliekamais minimums:
 • vispārējais 75 eiro mēnesī, arī bērnam (skolniekam līdz 19 gadu vecumam), kurš vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) strādā;
 • pensiju saņēmējiem 235 eiro mēnesī jeb 2820 eiro gadā


Būtiski, ka vispārējais neapliekamais minimums 75 eiro apmērā tiks piemērots līdz brīdim, kad vecuma pensijas saņēmējs būs sasniedzis Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu. Savukārt, ja citā valstī piešķirtā vecuma pensija nebūs apliekama ar nodokli, nodokļa maksātājs pensionāra neapliekamo minimumu varēs piemērot apmērā, ko veido pozitīva starpība starp pensionāra neapliekamo minimumu un citā valstī piešķirto vecuma pensiju
 

 • personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" un pensijas (kopā ar piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim) apmērs pārsniedz 235 eiro mēnesī, mēneša neapliekamais minimums ir šīs pensijas (kopā ar piemaksupar uzkrāto apdrošināšanas stāžu) apmērā
 • nodokļa atvieglojums par apgādībā esošām personām 165 eiro mēnesī jeb 1980 eiro gadā par katru personu, arī vecākiem, kuru bērns (skolnieks līdz 19 gadu vecumam) vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam) strādā;
 • nodokļa papildu atvieglojums par invaliditāti:
 • 154 eiro mēnesī jeb 1848 eiro gadā I un II grupas invalīdiem
 • 120 eiro mēnesī jeb 1440 eiro gadā III grupas invalīdiem
 • nodokļa papildu atvieglojums politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 154 eiro mēnesī jeb 1848 eiro gadā

Fiziskām personām -  nerezidentiem

Nerezidentiem neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus nepiemēro, izņemot nerezidentu, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents un taksācijas gadā Latvijā guvis vairāk nekā 75 procentus no saviem kopējiem ienākumiem.

Minimālā mēneša darba alga valstī no 2015.gada 1.janvāra ir 360 eiro.

www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/iedzivotaju_ienakuma
_nodoklis/neapliekamais_minimums_un_nodokla_atvieglojumi 

 

Attaisnotie izdevumi

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
 • apdrošināšanas prēmiju maksājumi, kas atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) izdarīti apdrošināšanas sabiedrībai, kura nodibināta un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai un iemaksas privātajos pensiju fondos, kuri izveidoti saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem", vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētos privātajos pensiju fondos, kopā nepārsniedzot 10% no personas bruto darba samaksas
 • 213,43 eiro gadā par izdevumiem izglītības iegūšanai un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas izdevumiem
 • izdevumi plānotajām operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem
 • summa, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodota budžeta iestādei vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā, reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kura darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts normatīvajiem aktiem, ievērojot likumā noteikto ierobežojumu – nepārsniedzot 20% no maksātāja gada apliekamā ienākuma 

  http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/iedzivotaju_ienakuma_nodoklis/

 

 

_ _ _ _ _ 

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Likums

http://likumi.lv/doc.php?id=56880

Ministru kabineta noteikumi 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/iedzivotaju_ienakuma_nodoklis/ministru_kabineta_noteikumi/

Atbrīvojumi

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/iedzivotaju_ienakuma_nodoklis/atbrivojumi/

Neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/iedzivotaju_ienakuma_nodoklis/neapliekamais_minimums_un_nodokla_atvieglojumi/

Nodokļa piemērošana 

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/nodoklu_politika/iedzivotaju_ienakuma_nodoklis/nodokla_piemerosana/


atgriezties