EN

Astrīda Vite

vārds:Astrīda
uzvārds:Vite
pseidonīms:Astrīda Skurbe
profesija:Literatūrzinātniece, literatūrkritiķe
nozare:latviešu romāni
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1995.gada)
dzīvesvieta:Jūrmala
dzimšanas gads:1937
cv
Astrīda Skurbe, precējusies Vite, dzimusi 1937. gada 3. maijā Rīgā.
No 2002. gada pensionāre un nodarbojos tikai ar literāro darbu. Pirms tam strādāju par latviešu valodas un literatūras skolotāju Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā (1998-2002) un LZA Valodas un literatūras institūtā, kas vēlāk saucās Literatūras, folkloras un mākslas institūts (1962-1999), dažādos amatos, pēdējā laikā par pētnieci.
Izglītība – augstākā. Beigusi LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu 1962. gadā., LZA Valodas un literatūras institūta aspirantūru (1970), ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu (1971), 1992.g. nostrificēta par filoloģijas doktori.
Publikācijas literatūras kritikā un literatūrzinātnē no 1962. gada. Rakstnieku savienības biedre no 1995. gada.
Esmu sarakstījusi monogrāfijas par rakstniekiem Zigmundu Skujiņu un Andri Kolbergu, kā arī daudzus monogrāfiskus rakstus par latviešu rakstniekiem, kas publicēti dažādos krājumos, kā arī daiļdarbu izdevumos (skat. Bibliogrāfiju), kā arī žurnālā „Karogs” un citur periodikā.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - stāsts «Mūsu zemes koks» laikr. «Padomju Students» 1959.l6.XII.
Public, stāstus un aprakstus periodikā.
Garajā stāstā «Slikts tas karavīrs...» (1967) tēlota jaunas mākslinieces jūtu dzīve.
Literatūrkrit. rakstos un recenz. vērtēta latv. proza. Darbojusies literatūrvēsturē.
Grām. «Zigmunds Skujiņš» (1981) sniegts ieskats rakstn. dzīvē un daiļradē.
Raksti par rom. žanra, sižeta un rakstura problēmām public. kopkrāj. «Literatūra un laikmets» (1970),
«Problēmas un risinājumi» (1973),
«Par prozas mākslu» (1974),
«Žanrs un kanons» (1977),
«Mūsdienu latviešu padomju literatūra» (1985).
Public, rakstus izd. «Latviešu rakstniecība biogrāfijās» (1992). Pētījusi represēto rakstn. dzīvi un daiļradi.
Sar. rakstnieku portretus (Z. Skujiņš, I. Leimane, E. Kociņa, E. Arnis, I. Kal-nāre, J. Mauliņš, I. Indrāne, Dz. So-dums, A. Kolbergs).
Sast. un sar. pēcvārdu A.Brodeles «Izlasei» (1990).

Grāmatas:
1. Slikts tas karavīrs...Stāsts. Rīga, Liesma. 1967.
2. Zigmunds Skujiņš. Rīga, Zinātne. 1981.
3. Andris Kolbergs. Rīga, Zinātne. 2006.
4. Vladimirs Kaijaks. Rīga, Zinātne. 2014.

Galvenās publikācijas 20. gadsimta nogalē un 21. gs
1. Uzrakstīts pāri par 100 šķirkļiem (ap 6 autorloksnes) grāmatā „Latviešu rakstniecība biogrāfijās”. Rīga, Latvijas enciklopēdija. 1992.
2. Uzrakstīts pāri par 100 šķirkļiem (ap 7 autorloksnes) grāmatā „Latviešu rakstniecība biogrāfijās”. Rīga, Zinātne. 2003.
3. Ilze Indrāne. Jānis Mauliņš. – Grām.: Latviešu rakstnieku portreti. 70.-80. gadi. Rīga, Zinātne. 1994. 69.-80. un 159.-167.lpp.
4. Ilona Leimane. – Grām.: Latviešu rakstnieku portreti . Trimdas rakstnieki. Rīga, Zinātne, 1994. 64.-89.lpp.
5. Elvīra Kociņa. – Grām.: Latviešu rakstnieku portreti. 20.-30. gadu rakstnieki. Rīga, Artava. 1994. 131.-146.lpp.
6. Elvīra Kociņa. – Grām.: 20.-30. gadu rakstnieku portreti. II. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. 127.-147.lpp.
7. Ernests Arnis. – Grām.: 20.-30. gadu rakstnieku portreti. I. Rīga, Zvaigzne ABC, 1997. 41.-77.lpp.
8. Ilze Kalnāre – Grām.: 20.-30. gadu rakstnieku portreti. I. Rīga, Zvaigzne ABC, 1997. 209.-241.lpp.
9. Likteņgājums. (Par Ilzi Kalnāri) – Grām.: Ilze Kalnāre. Īsa vasaras rasa. – Rīga, Priedaines. 1998. (Priekšvārds).- 7.-31.lpp.
10. Ilze Kalnāre (1918-1968). – Grām.: Gundegas Salas dienasgrāmata. – Rīga, Daugava, 19898. (Pēcvārds.) 118.-158.lpp.
11. Dzintars Sodums. – Grām.: Latviešu rakstnieku portreti. Trimdas rakstnieki. Zinātne. 1999. 145.-167.lpp Pārpublicēts Dzintara Soduma Kopoto rakstu 1. sējumā. Rīga, Atēn. 2001.
12. Ko maksā būt demokrātiskā centrā? Ata Ķēniņa ciešanu ceļš. – Žurnāls „Karogs”. 2001. Nr.1 157.-167. lpp.
13. „Kas mūsu rokās paliek?” Atmiņas par Veroniku Strēlerti. – Žurnāls „Karogs”. 2002. Nr.10.
14. Burt ir jāprot. Recenzija par Zigmunda Skujiņa grāmatu „Buršana un tinte”. „Karogs”, 2003. Nr.9. 182.-185.lpp.
15. Laika zīmes Tāļa Vaidara stāstos. – „Karogs”, 2007. Nr.6. 171.-174.lpp.

Dažas nozīmīgākās publikācijas iepriekšējos gados:
1. Rakstnieka briedums. (Par Z.Skujiņu). Žurn. „Prapor” (Harkova) ukraiņu val. 1978. Nr.5.
2. Grūti stumt vezumu pret kalnu. Žurn. „Daugava” (Rīga) krievu val. 1980, nr.7.
3. Latviešu romāna šķautnes. Žurn. „Raduga” (Kijeva) krievu val. 1985.nr.12.
4. Meistara rokraksts. (Par V.Lāmu). Žurn. „Raduga” (Kijeva) krievu val. 1985, nr.12.
5. Pēcvārds Z.Skujiņa romānam „Gulta ar zelta kāju” krievu val. Žurn. „Daugava” (Rīga), 1987. nr.2.
6. Žanra meklējumi romānā. – Grām.: Žanrs un kanons. Rīga, Zinātne, 1977. 187.-262.lpp.
7. Ilze Indrāne. Zigmunds Skujiņš. – Grām.: Mūsdienu latviešu literatūra (1960.-1980.), Rīga, Zinātne. 269.-278.lpp.