EN

Margita Gūtmane

vārds:Margita
uzvārds:Gūtmane
profesija:Dzejniece, atdzejotāja, prozaiķe, tulkotāja
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1992.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1943
apbalvojumi:PBLA (Pasaules brīvo latviešu apvienības) Kultūras fonda Goda balva (1998). J.Jaunsudrabiņa balva (1984).
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Grāmatas:
1971 - Ēnu spēles, dzejoļi, Imantas apg. Kopenhāgenā
1976 - Kas zinās stāstīt, dzejoļi, Ziemeļblāzmas apg. Vesterosā, Zviedrijā
1981 - Klusuma robežās, dzejoļi, apg. Atvase, Stokholmā
1982 - Veronika Strēlerte. Rakstu krājums dzejnieces 70.g. dzimšanas dienai
1982 gada 10. oktobrī, Atvase, Stokholmā
1985 - Minkāns, bērnu grāmata, Atvase, Stokholmā.
Minkāns tika izdots arī Latvijā 1990. g., apg. Sprīdītis un uzņemts filmā,3.izd. 2004.g.
1987 - Tā pati diena, proza, Atvase, Stokholmā.
1991 - Tava ķermeņa ainavas (kļūdains virsraksts "Dzejas"), dzejoļi, apg. Teātra anekdotes, Rīgā.
1998 - Vēstules mātei, proza, apg. Preses nams, Rīgā.
2004 - Latviešu literārā pavārgrāmata, manuskripts iesniegts apgādam Atēna.

Periodikā dzejoļi, stāsti, recenzijas:
Latvija, Brīvā Latvija, Jaunā Gaita, Mēs, Ceļa Zīmes, Dzimtenes Kalendārs, Literatūra un Māksla, Izglītība un Kultūra, Latvijas Vēstnesis, Literatūras avīze, Karogs, Literatūra.Māksla.Mēs, Literatūra un Māksla Latvijā

Esejas par sabiedriski politiskiem tematiem (Literatūra un Māksla Latvijā, LVAVP
informatīvais biļetens, Karogs)

Raksti par Veroniku Strēlerti, Albertu Kronenbergu, Latviešu bērnu literatūru
(Jaunā Gaita, LMM, Karogs)

Zinātniskas apceres par
Aspazijas Zaudētām tiesībām (sal. ar Hermaņa Zūdermaņa Godu)
Rainis un trimda, Raiņa un Aspazijas gadagrāmatā 1976, 1978,
Stokholmā;
Tulkošanas problēmas (pierakstītas, tulkojot V. Strēlertes dzeju (vāciski), Zari, Baltijas inst. 1982, Stokholmā

Tulkojumi un raksti vācu valoda:

Aleksandrs Čaks (eseja un Čaka dzejoļu tulk. vāciski), Trajekt 5/1985
Klett-Cotta, Stuttgart, VFR/Otava, Helsinki
(eseja tulkota arī zviedriski un pārpublicēta Stokholmā;
Čaka dzejoļi uzņemti arī antoloģijā Auf der Karte Europas ein
Fleck - Gedichte der osteuropäischen Avantgarde 1910-1930,
Hrsg. Manfred Peter Hein, Ammann Verlag,Zürich,1991.

Grenzfälle und Grenzüberschreitungen in der lettischen Lyrik (eseja par
latviešu modernās dzejas attīstību + V. Belševicas dzejoļu
un I. Ziedoņa Epifāniju tulkojumi), Trajekt 6/1986
Zur Entwicklung der lettischen Kinderliteratur, Symposium Balticum, A
Festschrift to honour Professor Velta Rūķe-Draviņa, Helmut
Buske Verlag, Hamburg 1990/VFR
Marselīne Nevermor oder "Wo die Seine in die Düna mündet" (par franču grupu, galvenokārt Maiju Silmali un Elzu Stērsti), Hammoniale '93,
Festival der Frauen 1993, Hamburg
Briefe an meine Mutter (Vēstules mātei) antoloģijā Der idiotische Mond - Lettische Prosa der Gegenwart, Hrsg. Heide Lydia Schmidt, dipa Verlag, Frankfurt a.M., 1997
Māris Čaklais: Blūzs alejas galā - Blues am Ende der Allee (bilinguāls izdevums),Nordik 2000.

Māris Čaklais: Desmit mīlas dziesmas Rīgai - Zehn Liebesgedichte an Riga,
(izdevums četrās valodās) Pētergailis 2000.
I
ntegration in Lettland, referāts konferencē Vīnē 26.-29.4.2001, publ. Kulturelle
Vielfalt im Ostseeraum / Cultural Diversity in the Baltic Sea Region, sast. Imbi Sooman un Erwin Uhrmann, Wien 2002.

Aleksandrs Čaks: Tikai tevi, Dzeja Rīgai, dzejoļi sešas valodās, 2001.
Ojārs Vācietis : Vēl viena brīvība, dzeja četrās valodās, 2003.
Vaira Vīķe-Freiberga: Saules zīme - Sonnenzeichen(Ģimene un ģimenes godi latviešu tautas tradīcijās - Familienrituale und Feste in der lettischen Volkstradition;

Saule, pasaule, viņsaule -
Die Sonne in der lettischen Mythologie), Nordik 1999.

Rainis in der Schweiz, Texte aus "Kastanola", ausgewählt und eingeleitet von Gaida Jablonska, Gesellschaft Schweiz-Lettland GSL, Informationen, Nr. 13, Oktober 2002, Bern.
I
mants Ziedonis: Zvaigznes uz ceļiem, dzeja četrās valodās, 2005.

Tulkotie autori: Juris Kunnoss, Velga Krile, Monta Kroma, Jānis Rokpelnis, Uldis
Bērziņš, Klāvs Elsbergs, Māra Zālīte, Jānis Rainis, Roalds Dobrovenskis
(Kunnoss, Krile, Kroma, Rokpelnis, Bērziņš un Elsbergs tulkoti Gētes
Institūtam, materiāls saīsinātā veidā iespiests Die Horen. Zeitschrift für
Literatur, Kunst und Kritik, Nr. 207, 2002, Bremerhaven)
Rainis un Dobrovenskis uzņemts grāmatā: Zwischen Riga und Lugano,
sast. Max Schweizer, Werd-Verlag, 2002

Tulkojumi latviski:

Johens Kelters: Citviet, Tapals 2000 (Jochen Kelter: Steinbruch Reise, Andernorts)
Antonio Porčia: Balsis (Antonio Porchia: Voces, Voces Nuevas), Karogs 1998/2,
arī Dzejas diena 2001TV-raidījums piecās daļās par latviešu trimdas literatūru, 1991.g.
Saīsināts raidījuma manuskripts publicēts Kritikas gadagrāmatā 19, 1992, ar virsrakstu: Trimda - trimdas situācija - trimdas literatūra.


Dzejoļi un proza antoloģijās:

Pasaules spogulī, Prozas antoloģija divos sējumos, sast. Jānis Anerauds, 1990
Plīvurdeja un Bezdibenis, Latviešu mīlas dzejas antoloģija, sast. Amanda Aizpuriete, 1999
Citā gaismā. Latviešu dzeja rietumu pasaulē 1945-1990, sast. Mārtiņš Lasmanis, 1999
pieds nus dans l'herbe. Anthologie bilingue de poeme lettons. Pļavās kailām kājām. Latviešu dzejoļi ar franču atdzejojumiem, sastr. un atdzej. Rose-Marie Francois, Bruxelles, 2002