EN

Anda Kubuliņa

vārds:Anda
uzvārds:Kubuliņa
profesija:Literatūrkritiķe
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1987.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1942
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - raksts «Runātās dzejas ritma analīze» žurn. «Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis» 1970 (12. nr.j.
Ar izteikti teorētisku ievirzi rakstījusi gk. par mūsdienu dzeju, arī par dzejas formas, tradīciju pārmantojamības u.c. jautājumiem.
Public, problēmrakstus «Bēg mākslinieciskais konflikts» («Literatūra un Māksla», 1986, 21.111),
«Nihilisms jauno dzejā» («Karogs», 1999, 6) u.c.
Publikācijas apkopotas grām. «Kontūras» (1981),
«Ērkšķu kronis katram savs» (1987).
Rakstījusi gada pārskatus par latv. dzeju krāj. «Latviešu literatūra» (1995, 1996).
Sar. monogrāfiju «Vizma Belševica» (1997).
Sast., sar. ievadu un komentārus A. Dagdas Rakstiem (1, 2001).