EN

Veronika Kučinska

vārds:Veronika
uzvārds:Kučinska
profesija:mākslas zinātniece
nozare:Mākslas zinātne
radošā organizācija:Mākslinieku savienība(kopš 1978.gada)
darba vieta:pensijā
dzimšanas gads:1929
miršanas gads:2016
pers. tālrunis:+371 6 7459321
cv
Izglītība:
1953 – beigusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakult., Latviešu valodas un literatūras nodaļu.
1967 – beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātņu nodaļu, ar izcilību.
1985 – PSRS Mākslas akadēmijas Tēlotājas mākslas teorijas un vēstures zinātniskās pētniecības institūtā Maskavā aizstāvējusi disertāciju „Latviešu padomju mākslas keramikas galvenās attīstības tendences (1960-1985)”.
1986 – Piešķirts mākslas zinātņu kandidāta grāds.
1992.g. Piešķirts mākslas doktora (Dr.art.) grāds.

Profesionālā darbība:
1953.-1956. – Latviešu valodas un literatūras skolotāja Zaļenieku lauksaimniecības vidusskolā.
1956.-1958. – Audzinātāja un latv. Valodas un literatūras skolotāja Rēzeknes internātskolā.
1958.-1967. – Latviešu valodas un literatūras, krievu valodas un literatūras, un mākslas vēstures skolotāja Saldus vidusskolā.
1967.-1970. – Zinātniskā līdzstrādniece Latvijas Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļā.
1970.-1971. – Vecākā inspektore Latvijas PSR Kultūras ministrijas Muzeju, tēlotājas mākslas un pieminekļu aizsardzības pārvaldē.
1971.-1986. – Zinātniskā līdzstrādniece Gustava Šķiltera memoriālajā muzejā.
1986.-1995. – Zinātniskā līdzstrādniece Latvijas ZA Literatūras, folkloras un mākslas institūta Tēlotājas mākslas daļā.
Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1978. gada.
radošā biogrāfija
Mākslinieku savienība
Nozīmīgākās publikācijas:
Desmit auglīgi gadi. Latvijas padomju mākslas keramikas attīstības iezīmes (1962.-1972.). – Rakstu krājums Latviešu tēlotāja māksla. Rīga: Liesma, 1975, 66.-82.lpp.
Olita Āboliņa. Rīga: Liesma, 1977.
Keramikas vieta un loma telpas mākslinieciskajā organizācijā. – Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1978, 4 (269), 83.-101.lpp.
Mākslas keramika Latvijā (1960.-1980.). Rīga: Zinātne, 1982.g.
Silvija Šmidkena, Leons Lukšo. Keramika. Reprodukciju albums. Sastādītāja un teksts – V.Kučinska. Rīga: Liesma, 1983.
Keramikai veltīts mūžs. Gevags Kruglovs (1905.-1984.). – Rakstu kr. Latviešu lietišķā māksla. Rīga: Liesma, 1987, 111.-117. lpp.
Современная керамика Латвии. Проблемы и тенденции. В кн.: Советское декоративное искуство, 9.М., 1987, с. 194.-210.
Ruta Bogustova. Tekstilijas. Reprodukciju albums. Sastādītāja un teksts – V.Kučinska. Rīga: Liesma. 1987.
Латышская керамика на международных смотрах. – Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1990, 6 (515), 96.-111.lpp.
Latviešu lietišķā māksla pēckara periodā (40.-50.gadi). – Rakstu kr. Doma, Rīga, 1991, 118.-130.lpp.
Daži ornamenta izpētes aspekti. – Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1991, 3(524), 44.-49.lpp.
Latviska stīga mākslinieka liktenī. Ieskats Arnolda Naikas dzīvē un jaunradē. – Latviešu lietišķā māksla, 1991, 18, 3.-8. lpp. Austrālija.
Latvijas stikls (līdz 1989. gadam). – Rakstu krājums Doma, Rīga, 1994, 23.-34.lpp.
Ieskats ornamenta semantikas izziņā. Eiropas tradīcija un Latvija. – Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2/94, 10.-14.lpp.
Ornamenta pētīšanas virzieni. – Rakstu kr. Ornaments Latvijā. Rīga: 1994, 13.-15.lpp.
Pēteris Martinsons Latvijā un pasaulē. – Izglītība un Kultūra, 1994, 12. maijā.
Romantisma iestrāvojumi latviešu lietišķajā mākslā. – Rakstu kr. Romantisms un
Neoromantisms Latvijas mākslā. Rīga: 1998, 162.-166.lpp.
Šķirkļi par keramiķiem. – Enciklopēdija Māksla un arhitektūra biogrāfijās. Rīga: 1, 1995, 2, 1996, 3, 2000, 4, 2003.
Šķirkļi par kultūru. – CD Tildes datorenciklopēdija „Latvijas vēsture”. Rīga, 1998.