EN

Vera Vāvere

vārds:Vera
uzvārds:Vāvere
profesija:Literatūrzinātniece, literatūrkritiķe
nozare:Komparātivistika
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2003.gada)
darba vieta:Valsts emeritēta zinātniece
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1929
apbalvojumi:Gada balva literatūrkritikā un literatūrzinātnē par gr. "Latviešu modernisma aizsākumi un krievu "sudraba laikmets"" (2003). A. Upīša prēm. (1987); LPSR Valsts prēmija (1972); LPSR Nopelniem bagāta zinātnes darbiniece (1987).
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - raksts par N. Černiševski «Krievu reālistiskās estētikas pamatlicējs» laikr. «Literatūra un Māksla» (1953)
Sar. monogr. «Andrejs Upīts un pasaules literatūra», (1986),
Izd. grām. «M. Gorkijs un latviešu literatūra (līdz 1940. gadam)» (1959),
«Latviešu un krievu literatūras sakari», 1965, (kopā ar G. Mac-kovu),
«Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras «sudraba laikmets»» (2002 kopā ar L. Sproģi)
Līdzautore krāj. "Latviešu un un Rietumeiropas literatūra(1971) un vairākiem krāj.par kr. un cittautu lit. sakariem.
Publicējusies arī krāj. «Sōna mōte inimene» («Vārds, doma, cilvēks», 1977),
«Latvian kirjallismidesta» («Par Latvijas literatūru», 1979; abi Tallinā),
«Latviešu-slāvu literatūras un mākslas sakari» (1982) u.c. Public, rakstus periodikā Ljā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Armēnijā u.c. Līdzautore izd. «Latviešu literatūras vēsture» 6. sēj. (1962),
(«Daudznacionālās padomju literatūras vēsture», 2, 3, 5, Maskavā 1970-74),
«Latviešu literatūras vēsture», 2, 1971,
«Latviešu literatūras vēsture» (1, 1998), krāj. «Kritika - teorija, vēsture, prakse» (1975),
«Andreja Upīša simtgadei» (1977) u.c.
Sast, priekšv. un komentāru autore P. Gruznas rom. «Bursaki» un «Jaunā strāva» (abi 1992). Public, apceres par 20. gs. sāk. latv. lit. un krievu lit. «sudraba laikmeta» rakstniekiem, par polu lit. Ljā, kā arī rakstus krāj. «Latviešu rakstnieku portreti» (P. Gruzna, 1994, H. Eldgasts, 1996, A. Upīts, 2001).
Sar. pēcv. H. Eldgasta rom. «Zvaigžņotās naktis» (1999). 1995-98 Baltijas Krievu inst. lasījusi lekciju kursu latv. lit. vēsturē.
Līdzsast. un līdzaut. ievadapcerei (kopā ar N. Vo-robjovu) un komentāriem (kopā ar J. Rudzīti) A. Pumpura eposa «Lāčplēsis» izdevumam kr. val. (Ļeņingra-dā 1985).
Presē public. rakstus par latv. un kr. prozu.