EN

Viesturs Vecgrāvis

vārds:Viesturs
uzvārds:Vecgrāvis
profesija:Literatūrvēsturnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1993.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1948
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā nozīm. publikācija - raksts «Nākamības cilvēka sirdsdedzi alkdams. Personības koncepcija Jāņa Poruka daiļradē» laikr. «Literatūra un Māksla» (1981.l6.X.)
Public, daudzas recenz. un rakstus par romantiskas un eksistenciālas ievirzes dzejniekiem (V. Grēviņš, J. Sudrabkalns, V. Cedriņš, Z. Lazda, V. Strēlerte, F. Bārda, J. Poruks, K. Skalbe u.c), par trimdas dzejniekiem L. Taunu un G. Saliņu).
1989-91 public. vairākus rakstus par E. Virzas prozas mākslin. īpatnībām, plašākais no tiem ir pēcvārds E. Virzas darbam «Straumēm» (1989).
Sar. pārskatu par latv. lit. četros gadsimtos somu val. izdotajā grām. «Dainojen henki» («Dainu dvēsele», Helsinkos 1990).
Līdzautors Val. un lit. inst. rakstu krāj. «Materiāli 20.-30. gadu latviešu literatūras vēsturei» (1989),
«Materiāli par..» (1990, 1991, 1993, 1994, 1998), Izdevumam «Latviešu literatūras vēsture» (1-2, 1998-99).
Public. informatīvus un populārzin. rakstus vācu, kr., ig., liet., franču un ukraiņu izdevumos.
Sast. E. Ādamsona (1985) un L. Laicena izlases (1986, abām sar. priekšvārdu),
Bērnu kult. problēmām veltītu krāj. «Padoms» (1988, kopā ar O. Kravali),
K. Skalbes pasaku un tēlojumu izlasi «Ziemeļmeitas vēdeklis» (1989),
A. Grīna vēst. noveļu izlasi «Nameja atgriešanās» (1990),
Latv. erotiskās dzejas antoloģiju divvalodu izdevumam Itālijā (1991),
F. Bārdas dzejoļu krāj. «Atgriešanās» (1997, kopā ar T. Liseku, arī V. pēcv.) u. c.
Veidojis dzejas sleju «Riekšava» laikr. «Literatūra un Māksla» (1988-90),
Sast. trimdas autoru dzejoļu kopas žurn. «Jaunās Grāmatas» (1989).

Sar. priekšv. vai pēcv.:
V. Strēlertes dzejas izlasei «Mans laiks» (1992),
L. Brieža dzejoļu krāj. «Dzedzieda» (1, 1998),
Z. Mauriņas rom. «Dzelzs aizbīdņi lūst» (1998) un «Drosme būt» (1999),
V. Veldres rom. «Dēli un meitas» (2002).

Sagatavojis prospektu
«Noklusētie 2O.-3O. gadu literāti un viņu darbi» (1990).

Līdzautors skolas māc. grām. literatūrā 10. un 11. klasei. Kopš 1989 lasījis lekciju kursu trimdas dzejā LU Filol. un Ped. un psiholoģijas fak., no 1996 - lekciju kursu LU filol. bakalauriem «20. gs. sākuma latviešu literatūra», maģistriem -«Latviešu romantisma tipoloģija», «Neoklasicisms latviešu literatūrā», «Virzieni un strāvojumi latviešu literatūrā».