EN

Vaira Vīķe - Freiberga

vārds:Vaira
uzvārds:Vīķe - Freiberga
profesija:Literatūrzinātniece, folkloriste
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 2005.gada)
dzīvesvieta:Jūrmala
dzimšanas gads:1937
apbalvojumi:Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995, 1999); Piešķirts Norvēģijas augstākais apbalvojums - Svētā Olava Lielais krusts (2000); Amerikas sasniegumu akadēmijas Zelta balva (2000). Saņēmusi prof. A. Ābeles piemiņas fonda un PBLA Kultūras fonda balvas.
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - iespaidi par dzīvi Marokā - iespiesta Vācijā laikr. «Latvija» 1952,
pirmais un vienīgais publicējums daiļliteratūrā - īsstāsts fr. val. par terorisma incidentu Maro-kas neatkarības kustības posmā -žurn. «Acta Victoriana» (1956 2. nr.),
pirmais zin. raksts psihol. nozarē -žurn. «Canadian Journal of Psycho-logy» 1961 (15. nr.).
Public. rakstus angļu, fr. un latv. val. par psihol., folkl., lit. un latvietības problēmām, raksti tulkoti arī zv., kr. un poļu valodā.
Daudz uzmanības pievērsusi latv. dainu pētniecībai, kopā ar vīru izveidojusi Bostonas-Monreālas dainu datu bāzi (71 000 dziesmu) un Saules dainu (4000) datu bāzi.
Iedziļinājusies dainu poētikas un struktūras likumībās, rakstījusi par dainām un mūsdienu dzeju, īpašu uzmanību pievērsusi mitoloģijas aspektam tdz. un buramos vārdos, rakstījusi par seno latv. dieviem un kultiem, Sauli un Saules mītiem, K. Baronu un dainu pasauli.

Plašākās publikācijas šajā jomā - grām. «Saules dainas» (1988, kopā ar I. Freibergu),
«Dzintara kalnā» (1989),
«Lingvistics and poetics of Latvian folk songs» («Latviešu tautasdziesmu valoda un poētika», 1989).
Izd. "Karogs"izdota triloģija «Trejādas saules»: «Kosmoloģiskā saule» (1997),
«Hronoloģiskā saule» (1999) un
«Meteoroloģiskā saule. Siltā saule» (2002).
Grām."Saules balsi" ("Karogs", 2005).
Monogrāfija "Kultūra un latvietība" ("Karogs", 2010)

Raksti par folkl. un lit. iespiesti gk. žurn. «Journal of Baltie Studies», «VVorld Literatu-re Today», «Jaunā Gaita», kā arī «Karogs» un «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis».
Bijusi palīgredaktore folkl. jomā žurn. «Jaunā Gaita», kā arī folkl. un lit. nozarē žurn. «Journal of Baltic Studies».

Uzstājusies ar referātiem un runām angļu, latv. un fr. vai. daudzās valstīs, referējusi par lit., folkl., latvietības problēmām, kā arī zinātnes un teh-nol. politiku un stratēģiju, par zinātnes pedagoģiju, par brīvo profesiju attīstību u.c.
Runas un raksti par latvietības tēmām apkopoti grām. «Pret straumi» (1995).

Ilggadēja lektore latv. jaunatnes kursos un kongresos dažādās pasaules malās, kā arī latv.jaunatnes 2x2 nometnes kopš to dibināšanas