EN

Ilgonis Bērsons

vārds:Ilgonis
uzvārds:Bērsons
profesija:Literatūrkritiķis, Literatūrzinātnieks
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1959.gada)
dzīvesvieta:Rīga
dzimšanas gads:1931
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija dzejā - «Rīgā» laikr. «Padomju Students» 1951.3O.XI (ar ps. Ilgonis Priednieks),
lit. kritikā - recenz. par A. Gudaiša-Guzeviča darbu «Romāns par lietuviešu tautas cīņām» laikr. «Padomju Jaunatne» I953.6.III.

Grām.:
«Literārās pārdomas» (1965),
«Bagātība pati neatnāk» (1966).

Dzejoļi izdoti krāj. «Celšanās» (1991).

Biogrāfiju grām. «Latviešu padomju rakstnieki» (1963),
«Padomju Latvijas rakstnieki» (1976),
«Deviņi likteņi. Represētie rakstnieki» (A. Ķēniņš, A. Dāle, V. Eglītis, E. Stērste, A. Erss, Skuju Frīdis, J. Sārts, A. Pelēcis, H. Skuja; 2001).

Nozīm. devums literatūrzinātnē - lit. mantojuma pētīšana un publicēšana.
Lit. mantojuma (sākumā arī lit. kritikas) gadagrām. «Varavīksne» (1967-79).

Sast. Apsesdēla, Aspazijas (kopā ar J. Lūsi), A. Bārdas, P. Bārdas, K. Freinberga, E. Līva, Mākoņa, E. Vulfa u. c. autoru darbu izlases (1956-2000),
Sast. rakstu krāj. «Andreja Upīša simtgadei» (1977, arī līdzautors).
Sast. latv. lit. antoloģiju ungāru val. (Budapeštā 1977, tajā rakstījis 33 biogrāfijas).
Sast. un komentējis J. Grota Kopotus rakstus (1-7, 1968-74, arī biogr. apcere un bibliogr.), J. Jaunsud-rabiņa Kopotus rakstus (1-15, 1981-85, sast. kopā ar P. Bauģi, arī biogr. apskats; papildsēj. «Trimdas
raksti», 1, 2000, arī red. un priekšv.aut.),
A. Grīna kop.r. «Dvēseļu puteņi» (1-3, 12-13, 1994-98, arī hronoloģiska apcere),
L. Breikša kop.r.«Dzīve un darbi» (1-3, 1998-2002, sast. kopā ar M. Bisteru), K. Skalbes kop. r. «Mūža raksti»(1-2, 2001-02).
Rakstījis par literārās dzīves notikumiem tautas dzīves traģiskajos gados (1917, 1919, 1940, 1941, 1949),
sast. literāros kalendārus žurn. «Grāmatu Apskats» un «Literatūras Avīzē», staļinisma represēto rakstn. un mākslinieku sarakstus.
Sast. «Latviešu dzejas antoloģijas» 7. sēj. 1. un 2. grām. (1979, rakstījis arī biogrāfijas),
A.Vējāna darbu izlases «Varbūt nenoplūktās mežarozes zied?» (1982) un
«Lubāns sapņo par Daugavu» (1987, arī A. Vējāna dzīves hronika).

Sar. priekšv. J. Akuratera, L. Breikša, R. Ērgļa,
A.Lankas, J. Vesela, E. Virzas darbu izdevumiem.

Pēcv. G.Milberga (Skuju Frīda) rom. «Sidrabota saule lec...» (1993).

Vairāku lit. mācību grām. un encikl. līdzaut., radioraidījumu ciklu veidotājs.
ASV izdotajā māc. grām. «Latviešu literatūras izlase» (4, 1996) ir B.apcere «Latviešu rakstnieku likteņi padomju okupācijā» un 16 biogrāf. (I. Auziņš, A. Bels, V. Belševica, M. Čaklais, Ā. Elksne, R. Ezera,
0.Gūtmanis, A. Kolbergs, E. Līvs,V. Ļūdēns, J. Peters, G. Priede, K. Skujenieks, Z. Skujiņš, O. Vācietis, I. Ziedonis).

Kārtojis V. Eglīša reabilitēšanu.
Pēta Talsu novada rakstniecību.