EN

Ausma Cimdiņa

vārds:Ausma
uzvārds:Cimdiņa
profesija:Prozaiķe, Tulkotāja, literatūrzinātniece
radošā organizācija:Rakstnieku savienība(kopš 1999.gada)
dzīvesvieta:Rīgas raj., Ķekava
dzimšanas gads:1950
radošā biogrāfija
Rakstnieku savienība
Pirmā publikācija - raksts par I. Indrānes daiļradi «Romantisma realitāte» laikr. «Padomju Jaunatne» 1987.23.IV.
Sar. māc. līdzekļus: «PSRS tautu literatūra. Ievadjautā-jums» (1990),
«Esejas sākotne latviešu literatūrā» (1997),
«Introduction to modern Latvian literature» («Ievads jaunākajā latviešu literatūrā», 2001).
Grām. par lit. procesa un recepcijas problēmām «Teksts un klātbūtne» (2000).

Public, apc. par jaunāko prozu un prozas teoriju, kā arī rakstnieku portretus (Z. Mauriņa, J. Pu-rapuķe, J. Miesnieks u. c). Z. Mauri-ņas Rakstu 1.-2. sēj. (1996-97).

Rakstījusi pecv., piezīmes un sast. bibliogrāfiju.

Sakārtojusi rakstu krāj.:
«Feminisms un literatūra» (1997),
«Feminism and Latvian literature» («Feminisms un latviešu literatūra», 1998; abiem arī līdzaut),
«Eiropa, Latvija - kultūru dialogs. Zentai Mauriņai 100» (1998, arī zin. red.),
«Feministica Lettica» (1999, arī galv. red.).
Sar. biogr. apceri par Ljas prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu «Brīvības vārdā» (2001).