EN
Latvijas Radošo savienību padome īsteno Eiropas Savienības atbalstītu projektu

 

Latvijas Radošo savienību padome noslēgusi līgumu (Nr. 13.1.4.0/23/I/021) ar Centrālo Finanšu Līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, kas norisinās 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām” ietvaros.

Projekta finansējums: no ERAF līdzekļiem ir 79,615 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 8 627.41 EUR; no valsts budžeta – 20,385 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 209.01 EUR.

Līgums tiek īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Līgums noslēgts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 808 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām" īstenošanas noteikumi”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Sadarbības iestādes 2023. gada 12. jūnija lēmumu Nr. 39-2-60/3812 par projekta iesnieguma “Atbalsts Latvijas Radošo savienību padomes darbībai” (turpmāk — Projekts) apstiprināšanu un 2023. gada 17. jūlija atzinumu Nr.39-2-60/4556 par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

Projekta nosaukums: Atbalsts Latvijas Radošo savienību padomes darbībai

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir sniegt atbalstu kultūras nevalstiskās organizācijas biedrības "Latvijas Radošo savienību padome" starptautiskajai sadarbībai, ko negatīvi ietekmēja Covid-19 pandēmija – šī projekta ietvaros veicinot informācijas apriti ar citām valstīm par tur īstenoto politiku radošo personu sociālo un ekonomisko interešu un tiesību aizstāvībā, tādā veidā sekmējot labās prakses pārnešanu arī uz Latviju.

 


atgriezties